TTÜ kodulehele | Tööstuspsühholoogia Instituudi kodulehele

 

Tööstuspsühholoogia instituut

Department of Industrial Psychology

  

Eesti Elukvaliteedi Keskus

World Health Organization Quality of Life (WHOQoL) Estonian Field Centre

 

 

Eesti Elukvaliteedi Keskus

Elukvaliteedi kontseptsioon

Elukvaliteedi mõõtmise instrumendid

WHOQoL-100 küsimustiku väljatöötamine

WHOQoL-100

WHOQoL-100-EE võrguküsimustik

WHOQoL-BREF

WHOQoL-BREF-EE võrguküsimustik

WHOQoL-EE küsimustike kasutamise tingimused

Eesti elukvaliteedi uuringud

Elukvaliteedialane kirjandus

Lingid

 

Küsimustik WHOQOL-100

WHOQOL-100 hõlmab elukvaliteedi kontseptsioonist lähtuvalt kuut suhteliselt sõltumatut valdkonda, mis kokku koosnevad 24 faktorist. Iga faktor on väljendatud nelja küsimuse kaudu. Faktoritele antavad hinnangud, mõõtes neid viiepallisel Likerti skaalal, saadakse küsimustele antud punktide liitmise teel. Faktorite minimaalne punktisumma on 4 ja maksimaalne 20 punkti. Faktorite kõrgem punktisumma viitab kõrgemale elukvaliteedi hinnangule antud faktori raames. Erandiks on kolm faktorit, valu ja ebameeldivad tunded, negatiivsed elamused ja sõltuvus ravimitest, kus kogutud madalam punktisumma viitab kõrgemale elukvaliteedi tajule. Skaalade suuna ühtlustamiseks kasutatakse nende faktorite puhul skaala pööratud väärtusi.

 

Joonis. Elukvaliteedi valdkonnad

 

 

I valdkond – Füüsiline heaolu

Füüsiline heaolu on väljendatud kolme faktori kaudu:

F.1. Valu ja ebameeldivad aistingud – inimese poolt kogetud ebameeldivad aistingud ja nende määr.

F.2. Töövõime ja väsimus – inimese energia, entusiasmi ja vastupidavuse määr, mis on talle vajalik igapäevaste toimetustega ja teiste tegevustega, kaasa arvatud meelelahutus ning puhkus, toimetulekuks.

F.3. Uni ja puhkus – inimese une ja puhkuse kvaliteet, sellega seostuvad probleemid ja nende määr.

II valdkond – Psühholoogiline heaolu

Psühholoogiline heaolu on väljendatud viie faktori kaudu.

F.4. Positiivsed elamused – inimese suutlikkus nautida, positiivsete elusündmuste tekitatud positiivsete tunnete määr, inimese rahuldus-, tasakaalu-, rahu-, õnne-, lootuse- ja rõõmutunne.

F.5. Mõtlemine, õppimine, mälu ja keskendumisvõime – inimese hinnangud oma mõtlemis-, õppimis- ja keskendumisvõimele ning mälule, samuti võimele vastu võtta otsuseid. Hinnangutes sisaldub ka mõtlemise kiirus ning mõtlemise selgus.

F.6. Enesehinnang - inimese enesekohased hinnangud, sealhulgas hinnangud enesetõhususele, enesega rahulolule ja kontrolli omamisele.

F.7. Keha ja välimus – inimese hinnangud oma kehale, keskendutakse rahulolule või rahulolematusele oma väljanägemisega ning sellele kuivõrd väljanägemine mõjutab inimese tegevust.

F.8. Negatiivsed elamused – inimese poolt kogetud negatiivsete elamuste määr, sealhulgas meeleheide, süütunne, kurbus, lootusetus, närvilisus, ärevus ning kuivõrd inimene tunneb puudust lõbust ja naudingutest.

III valdkond – Sõltumatuse tase

Sõltumatuse tase on väljendatud nelja faktori kaudu:

F.9. Liikumisvõime – inimese arvamus oma füüsilise liikumisvõime kohta, võime liikuda ühest kohast teise, sellega rahulolu ja muretsemise määr, liikumisvõime piiratuse mõju eluviisile. Ei hõlma transpordi kasutamist.

F.10. Igapäevase toimetused – inimese võime tulla toime oma igapäevatoimetustega, sellega rahulolu ja muretsemise määr.

F.11. Sõltuvus ravimitest – inimese sõltuvus ravimitest ja alternatiivsetest raviviisidest mis on vajalikud psühholoogilese ja füüsilise heaolu toetamiseks ja tagamiseks.

F.12. Töövõimeinimese võime ja energia töötamiseks. Tööna defineeritakse siinjuures igasugust tegevust – võimet täita oma kohustusi, sõltumata sellest kas tegevus on tasustatud või tasustamata.

IV valdkond – Sotsiaalsed suhted

Sotsiaalsed suhted on väljendatud kolme faktori kaudu:

F.13. Isiklikud suhtedinimese hinnangud oma lähisuhete kohta, kuivõrd on rahuldatud nende vajadused seltsi, armastuse ja toetuse järele neile lähedaste inimeste poolt. Mõõdetakse ka inimese teistele pühendumist.

F.14. Tegelik sotsiaalne toetusinimese poolt tunnetatud teistelt inimestelt saadav tunnustus ja toetus, kuivõrd saadakse praktilist abi perekonnalt ja sõpradelt.

F.15. Seksuaaleluinimese seksuaalvajaduste tugevus ja nende rahuldamise määr, inimese võime väljendada ja nautida seksuaalsust.

V valdkond – Elukeskkond

Elukeskkond on väljendatud kaheksa faktori kaudu:

F.16. Füüsilise kaitstuse ja turvatunne – inimese hinnangud oma füüsilisele ohutusele ja julgeolekule.

F.17. Kodune elukeskkond – inimese hinnangud oma peamisele elukohale (kus magab, hoiab enamuse oma varast), selle mugavusele, nõudmistele vastavusele, rahulolule elamistingimustega, elukoha meeldivusele.

F.18. Majanduslik olukord, rahalised sissetulekud – inimese hinnang oma finants-majanduslikule seisukorrale, mil määral katavad sissetulekud tema vajadusi, et tagada tervislikku ja mugavat elu.

F.19. Tervishoid ja sotsiaalhooldus: kättesaadavus ja kvaliteet – inimese arvamus sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi kohta. Hinnatakse vastavate teenuste kvaliteeti, kättesaadavust ja tõhusust.

F.20. Info kättesaadavus ja võimalused tööoskuste omandamiseks – inimese võimalused ja soovid uute oskuste omandamiseks, võimalus saada uusi teadmisi ning olla tema ümber toimuvaga kursis.

F.21. Võimalused puhkuseks ja vaba aja veetmiseks – inimese võimalused ja suutelisus lõõgastuda, lõbutseda ning osa võtta vaba aja üritustest.

F.22. Füüsiline elukeskkond – inimese hinnangud oma elukeskkonnale, tema hoiakud elukoha müra, saastatuse, esteetilisuse ja kliima kohta.

F.23. Transport – inimese arvamus transporditeenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi kohta.

VI valdkond. Isiklikud uskumused

Isiklikud uskumused väljenduvad ühe faktori kaudu:

F.24. Spiritism/ religioon/ isiklikud uskumused – inimese isiklikud uskumused ja see, kuidas need mõjutavad inimese elukvaliteeti, aidates inimesel raskustega toime tulla, andes tema eksistentsile tähenduse ja struktuuri ning toetades inimese heaolutaju.

Üldhinnangud

Üldhinnangud oma elukvaliteedile ja tervisele.