TTÜ kodulehele | Tööstuspsühholoogia Instituudi kodulehele

 

Tööstuspsühholoogia instituut

Department of Industrial Psychology

  

Eesti Elukvaliteedi Keskus

World Health Organization Quality of Life (WHOQoL) Estonian Field Centre

 

 

Eesti Elukvaliteedi Keskus

Elukvaliteedi kontseptsioon

Elukvaliteedi mõõtmise instrumendid

WHOQoL-100 küsimustiku väljatöötamine

WHOQoL-100

WHOQoL-100-EE võrguküsimustik

WHOQoL-BREF

WHOQoL-BREF-EE võrguküsimustik

WHOQoL-EE küsimustike kasutamise tingimused

Eesti elukvaliteedi uuringud

Elukvaliteedialane kirjandus

Lingid

 

Elukvaliteedi mõõtmise instrumendid

Elukvaliteedi mõõtmiseks on olemas väga palju mitmesuguseid instrumente, mida võib jaotada üldisteks ja spetsiifilisteks. Üldised elukvaliteedi mõõtmise instrumendid mõõdavad elukvaliteeti selle põhiparameetrites. Spetsiifilised elukvaliteedi instrumente kasutatakse spetsiifiliste inimgruppide või spetsiifiliste elukvaliteedi aspektide mõõtmiseks, näiteks:

 • WHOQOL-OLD küsimustikku kasutataks üle 65-aastaste vanurite elukvaliteedi mõõtmiseks,

 • WHOQOL-DIS küsimustik on loodud füüsilise ja/või vaimse puudega inimeste hoolduse ja elukvaliteedi mõõtmiseks,

 • WHOQOL-HIV küsimustik on kohaldatud HIV-positiivsete inimeste elukvaliteedi mõõtmiseks,

 • WHOQOL-SRPB mõõdab inimeste spirituaalsust, religioossust ja isiklikke uskumusi.

Tervisega seotud elukvaliteedi määramiseks on küllalt laialdaselt kasutatud RAND Corporationi poolt välja töötatud küsimustikku RAND-36 (Rand 36-Item Heaalth Survey 1.0). Tegemist on kergesti administreeritava, patsiendi poolt täidetava küsimustikuga. RAND-36 on laialdaselt kasutusel USA Medicare süsteemis patsientide seisundi ja ravitulemuste määramiseks.

RAND-36 mõõdab tervise seisundit kaheksal skaalal (valdkonnas):

 • Tajutud tervis (5 küsimust) – subjektiivne hinnang praegusele terviseseisundile, tervise muutusele, haigustele vastuvõtlikkusele.

 • Füüsiline funktsioneerimine (10 küsimust) – füüsiline seisund, erinevate füüsiliste ülesannetega toimetulek.

 • Emotsionaalne heaolu (5 küsimust) – depressiivsus, positiivne ellusuhtumine.

 • Sotsiaalne funktsioneerimine (2 küsimust) – füüsilise või psüühilise haiguse mõju tavalisele sotsiaalsele suhtlemisele pere, sõprade, naabrite ja teistega.

 • Energia/väsimus (4 küsimust) – virgus, energia tase.

 • Valu (2 küsimust) – valu suurus ja häirivus.

 • Rolli funktsioonide täitmine – füüsiline (4 küsimust) – füüsiliste terviseprobleemide poolt põhjustatud tavaliste rollide täitmise piirangud viimase 4 nädala jooksul.

 • Rolli funktsioonide täitmine – emotsionaalne (3 küsimust) – vaimsetest või emotsionaalsetest piirangutest põhjustatud tavaliste rollide täitmise piirangud viimase 4 nädala jooksul.

Nagu valdkondadest näha, mõõdab RAND-36 elukvaliteeti läbi erinevate funktsioonide täitmise ja enesehinnangute. Keskkonna mõjusid ei arvestata.

Väga lähedane RAND-36 küsimustikule on MOS SF-36 Health Survey küsimustik, mis on tegelikult RAND-36 küsimustiku hilisem kommertsversioon. Nimelt - RAND-36 kasutus on vaba igasugustest piirangutest.

Tervisega seotud elukvaliteedi mõõtmise instrumentidest võib veel nimetada: Nottingham Healt Profile, mis 33 küsimuse abil mõõdab selliseid valdkondi nagu mobiilsus, sotsiaalne isolatsioon, energia, uni, emotsionaalsed reaktsioonid, valu.

SWED-QUAL, mis mõõdab 61 küsimusega järgmisi valdkondi: füüsiline funktsioneerimine, mobiilsus, rahulolu füüsilise tervisega, valu, füüsilised ja emotsionaalsed rollipiirangud, emotsionaalsed positiivsed ja negatiivsed efektid, uni, rahulolu pereeluga, abieluline funktsioneerimine, seksuaalne funktsioneerimine, üleüldine tervise hinnang.

Tervisega seotud elukvaliteedi instrumendiks on WHOQOL-100 küsimustik ja selle lühivariant WHOQOL-BREF. Võrreldes RAND-36 küsimustikuga käsitleb WHOQOL-100 küsimustik elukvaliteeti laiemalt, haarates sinna enam hinnanguid keskkonnale, mis annab võimaluse käsitleda elukvaliteeti laiemalt.