Testy z zakresu psychologii pracy mają dwa główne zastosowania w organizacji:
1. 1. Badania wewnątrzorganizacyjne – inaczej mówiąc badania terenowe w obrębie organizacji, np. satysfakcji, poczucia dobrostanu, jakości życia zawodowego, stresu zawodowego, mobbingu, kultury bezpieczeństwa, motywacji do pracy (w tym systemu nagród) itd.
2. 2. Dobór kadr na wakujące stanowiska pracy lub selekcja specyficzna, np. selekcja talentów, dobór uczestników szkoleń, wybór rezerw menedżerskich, selekcja dla celów kariery zawodowej itd.

Większość organizacji jest zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia klimatu psychologicznego występującego w organizacji, ponadto mają potrzebę identyfikacji najlepszego kandydata do pracy lub zdolnego kandydata, dlatego używają narzędzi, takich, jak: testy psychometryczne, wywiad, próbki pracy lub inne metody, aby pomóc sobie w ocenie kandydata oraz podejmować decyzje selekcyjne.
Jednakże badania wykazały, że niektóre miary mają większą wartość predykcyjną dla ogólnej wydajności pracy (szczegóły znajdziesz: University of Kent ). Wszystkie testy psychometryczne opracowane przez nas oparte są na teoriach psychologicznych, a każdy z nich potwierdzony jest przez dane empiryczne z badań.

Według amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologii Przemysłowej i Organizacyjnej (SIOP, USA) , istnieje sześć powodów, dla których warto korzystać z testów: (1) badanie testowe prowadzi do oszczędności w procesie podejmowania decyzji; (2) koszty podjęcia błędnej decyzji są wysokie; (3) praca wymaga właściwości, które są trudne do rozwinięcia lub zmiany; (4) trudne do pozyskania informacje o kandydacie/pracowniku można uzyskać łatwiej i skuteczniej; (5) wszystkie osoby traktowane są jednolicie; (6) jest wielu kandydatów w procesie rekrutacji (zobacz także SIOP Przewodnik testowania w środowisku pracy ).

Istnieją określone psychometryczne zasady pomiarów, co oznacza, iż naukowo opracowany test musi mieć:
Trafność = zakres, w jakim test mierzy dokładnie to, co ma mierzyć; jak dobrze mierzy to, do czego został zaprojektowany. Psychometryczna "trafność testu odnosi się do stopnia, w jakim dowody i teoria wspierają interpretacje wyników testu powstałe w wyniku proponowanego zastosowania tego testu" (Pedagogiczne i psychologiczne standardy testowania. Washington, DC. 1999).
Rzetelność = stopień, w jakim test daje spójne i stabilne wyniki.
Tak więc, użyteczny test psychologiczny musi być zarówno trafny (np. istnieją dowody na poparcie określonej interpretacji wyników uzyskanych w badaniu tym testem), jak i rzetelny (tj. wewnętrznie spójny, dający spójne wyniki w czasie, wyniki zgodne w przypadku wielu oceniających, etc.).
Normy lub wyniki odnoszące się do norm = porównują wyniki indywidualnego użytkownika (lub uśrednione wyniki w organizacji) z wykonaniem testu przez jasno określoną grupę odniesienia zwaną „norming group” (np. średni wynik w danej grupie).
Skala kłamstwa – w przypadku naszych testów z zakresu psychologii pracy w każdym z nich została włączona skala kłamstwa celem identyfikacji wyników, które nie są wystarczająco zgodne z prawdą.
Standaryzacja – testowanie elektroniczne i instrukcja dla użytkownika (rozwiązującego test) oraz podręcznik do interpretacji wyników.
Procedura badania i ochrona danych – wszystkie nasze testy psychometryczne są dostępne w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. Osoba wykonująca test odpowiada na pytania w środowisku internetowym, a ukończony test jest automatycznie wysyłany – w formie e-maila – do odbiorcy w momencie, gdy wykonujący go naciska przycisk "wyślij". Odpowiedzi osoby badanej są następnie usuwane ze środowiska internetowego, ponieważ – zgodnie z instrukcją – przetwarzanie testu odbywa się w trybie off-line. Procedura ta zapewnia, że klucze testów oraz prawa autorskie nie są naruszane, ponadto gwarantuje to poufność wyników użytkowników testów. Dane jednostkowe z ostatecznymi wynikami badań zostają skopiowane i przechowywane w bazie danych poza środowiskiem internetowym. Przetworzone wyniki testu są wysyłane indywidualnie do każdego klienta na jego/jej adres e-mail w ciągu 2-3 minut po zakończeniu testu. Opóźnienie występuje ze względów bezpieczeństwa, ponieważ odpowiedzi w teście muszą być skopiowane do bazy danych w trybie off-line, przetworzone i przetransferowane do odpowiedniego formatu, aby mogły wrócić do osoby wykonującej test. Długość opóźnienia zależy od jakości i szybkości połączenia internetowego odbiorcy.

W Europie Europejska Federacja Stowarzyszeń Psychologów (EFPA) oraz Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP) ustanowiły wymogi dla użytkowników testów – Europejskie standardy użytkowników testów wykorzystywanych w środowisku pracy i organizacji. W celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych testów psychometrycznych opartych na dowodach (wynikach badań) proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

INFORMACJE KONTAKTOWE
Profesor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Tel. kom.: (+37) 25087510
Skype: mare.teichmann