Algusesse

Tagasi

MSI test

Juhtimisstiili Indikaator (MSI)

E-mail aadress, kuhu saadetakse teie testi tulemus tagasisideks. Juhul kui see on täitmata, siis ei ole võimalik teile testi tulemust saata!

Vanus täis aastates

Sugu
Mees
Naine

0

Kunagi Te võtsite osa mõnede juhtide omavahelisest jutuajamisest teemal: kuidas alluvatega kõige paremini toime tulla. Esitati neli põhimõtteliselt erinevat seisukohta, millest üks meeldis Teile kõige enam ja Te asusite seda igati toetama. Milline?

A

Tavaliselt olen ma nõus teiste poolt tehtud otsustega. Vastasleeri sattumist tuleks igati vältida, seetõttu lähen ma kaasa teiste arvamuste ja ideaalidega. Kui tekib konflikt, püüan jääda neutraalseks või hoida sellest kõrvale. Püüan alati jääda erapooletuks ja seetõttu ärritun harva. Minu huumorit peavad teised üsna magedaks. Ma pingutan tugevasti, et alluvatega üldse hakkama saada.

B

Minule on väga oluline säilitada alluvatega häid ja sõbralikke suhteid. Ma pigem eelistan nõustuda teiste arvamustega, kui surun enda omi peale. Ma püüan konflikte mitte esile kutsuda, aga kui see ei õnnestu, püüan konflikte leevendada ja hoida alluvate emotsioone vaos. Kui tekivad pinged, reageerin ma soojal ja sõbralikul moel. Sõbralike suhete säilitamiseks ja pingete maandamiseks kasutan sageli huumorit. Ma juhin harva teisiti, kui ise abi pakkudes.

C

Ma pean oluliseks mõjuvate otsuste tegemist. Kaitsen kindlalt oma ideid ja arvamusi, isegi kui see põhjustab kellelegi “varba peale astumist”. Konflikti puhul teen sellele kiire lõpu. Kui asjad ei laabu, siis ma kaitsen kindlalt ja lõpuni oma argumente ja esitan vastuargumente. Minu huumor on tabav. Ma sunnin tagant nii ennast kui teisi.

D

Ma pean oluliseks ja edasiviivaks loovaid otsuseid, mida mõistetakse ja millega nõustutakse. Ma kuulan ära teiste ideed ja arvamused, mis erinevad minu omadest. Mul on kindlad veendumused, kuid ma arvestan mõistlikke ideid, muutes seejuures oma arvamust. Konflikti puhul püüan välja selgitada asjaolusid, mis konflikti tekitasid ning lahendada selle sügavamaid põhjusi. Juba tekkinud konflikti puhul püüan end ohjeldada vaatamata mu ilmsele kärsitusele. Mu huumor on olukorrale vastav ning ma säilitan huumorimeele isegi pingeolukorras. Ma töötan kõvasti ja teised tulevad minuga kaasa.

1

Viimasel ajal ei reageeri Teie alluvad mõistlikule jutule ja suunamisele ning hoolitsevad ilmselgelt omaenda heaolu eest. Töötulemused on kiiresti kehvemaks jäänud.

A

Lohutan alluvaid kesiste töötulemuste pärast ja püüan sõbraliku jutuajamise käigus vihjata igapäevaste tööülesannete tähtsusele ning paratamatusele.

B

Teen võimalikuks situatsiooni arutelu, kuulan ära alluvate seisukohad ja põhjendused, kuid ei suru oma arvamust peale.

C

Kutsun kokku koosoleku, küsitlen alluvaid ning püstitan konkreetsed eesmärgid, annan korraldused tööülesannete täitmiseks ning lasen koosolekul antud lubadused protokollida.

D

Hoidun kindlalt ja selgesõnaliselt sekkumast. Tegelen oma asjadega.

2

Kahe Teie alluva vahel on puhkenud tüli, mis on võtnud sellise ulatuse, et segab tööülesannete täitmist. Kumbki vaenutsevatest alluvatest on käinud Teie jutul teise peale kaebamas ning palunud toetada enda seisukohta.

A

Ma pean enda kui juhi kohuseks lõpetada konfliktid tööl. Tülitsemine on puhtisiklik asi, mille alluvad peavad lahendama väljaspool tööaega.

B

Parimaks lahenduseks on anda konflikti lahendamine mõnele komisjonile või ühiskondlikule organisatsioonile ning mitte ise sekkuda.

C

Kõigepealt püüan ise tutvuda konflikti tagamaadega, koguda infot tüli põhjustanud probleemi kohta. Seejärel kutsun tülitsejad enda juurde, et arutada asja ning leida selline lahendus, mis oleks vastuvõetav mõlemale tülitsevale poolele.

D

Selgitan välja, kellel töökollektiivis on piisavalt autoriteeti konfliktis osalevate alluvate jaoks ning palun tal tülitsejaid lepitada. Rõhutan, et meil kollektiivis valitsevad sõbralikud ja heasoovlikud suhted kõigi vahel ning omavahelised tülid on häbiväärsed ja lihtsalt kohatud.

3

Teie allüksuse töötulemused on aina paranenud. Viimasel ajal olete saanud kindlustunde, et kõik Teie alluvad teavad oma tööülesandeid ja seda, mida neist igaühelt oodatakse.

A

Suhtlen alluvatega sõbralikult, kuid kindluse mõttes selgitan veel kord välja, kas igaüks teab oma tulemusi, oskab täita oma tööülesandeid ja teab seda, mida temalt isiklikult oodatakse.

B

Ei võta ette midagi erilist.

C

Teen kõik endast oleneva, et kollektiiv tunneks end tähtsana ja usaldusväärsena ning säilitaks sõbralikke suhteid.

D

Rõhutan tähtaegadest kinnipidamise ja eesmärkide saavutamise tähtsust. Annan igaühele mõned täpsustavad korraldused ja käsud.

4

Te asute juhtima osakonda, mille kollektiiv on tubli ja töökas, kuid töödistsipliiniga on lood kehvad. Ühel hommikul, kui Te olete järjekordselt 35 minutit pärast tööpäeva algust oma osakonnast ainsana tööl, otsustate Te töödistsipliini küsimuse käsile võtta.

A

Käsin nähtavasse kohta üles riputada firma “Sisekorra eeskirjad" ning joonin punasega alla tööpäeva alguse ja lõpu kellaajad ning lõunavaheaja pikkuse. Lasen kõigil hilinejatel seletuse kirjutada ja ähvardan vallandamisega, kui keegi veel kord hiljaks jääb.

B

Teen näo, et alluvate hilinemine mind ei sega, sest ma ise samuti ei taha igal hommikul kella peale tööle joosta.

C

Ma usun, et alluvate hilinemistel on oma põhjused ning kuna see siiani ei ole seganud töö tulemuslikkust ja inimesed on tööga rahul ning sõbralikud, siis jätan asja siiski sinnapaika.

D

Kutsun kokku osakonna üldkoosoleku, kus selgitan alluvatele tööaja ratsionaalse kasutamise põhimõtteid. Arutluse käigus püüan alluvaid kaasa haarata uute ülesannete planeerimisse, mis muudaksid aja kasutamistava tööl.

5

Üks Teie alluvatest ignoreerib pidevalt Teie nõuandeid ja soovitusi ning teeb kõike omamoodi. Tavaliselt ei pööra Te sellele erilist tähelepanu, kuid viimasel ajal ei ole see alluv suutnud iseseisvalt lahendada mõningaid olulisi probleeme. Kollektiivi töötulemused on head ja ka inimestevahelised suhted on sõbralikud

A

Kutsun kollektiivi kokku lahendamaks probleem üheskoos.

B

Püüan mitte rikkuda oma suhteid põikpäise alluvaga ja annan kollektiivile võimaluse lahendada probleem iseseisvalt.

C

Ei võta midagi ette, küll ta edaspidi toime tuleb.

D

Teen kiired ja täpsed korrektiivid töö juhtimiseks. Põikpäise alluvaga vestlen äärmiselt tõsiselt tulevikus koostöötamise võimalikkusest.

6

Plaanitsete läbi viia olulisi muudatusi. Alluvate töötulemused on head ning kõik on muudatuste vajalikkuses veendunud.

A

Konsulteerin alluvatega muudatuste planeerimise ja teostamisse käigus, kuid ei avalda survet ning keskendun heade suhete säilitamisele.

B

Teen otsuse iseseisvalt, teatan läbiviidavatest muudatustest alluvatele ja kindlustan järelvalve muudatuste elluviimise üle.

C

Jätan alluvatele täieliku vabaduse muudatuste elluviimisel.

D

Kogun ideid ja ettepanekuid alluvatelt, kuid otsustan ise, kuidas neid ideid muudatuste tegemisel kasutan. Keskendun sellele, et igal alluval oleks teada, et muudatuste läbiviimise edukus sõltub igaühe panusest eraldi ja kõigi koostööst.

7

Teie alluvate tulemuslikkus on kahanenud paari viimase kuu vältel. Alluvad on näidanud vähest huvi tööalaste saavutuste vastu, tähtaegadest ei peeta kinni ning tööde kvaliteet on oluliselt langenud.

A

Annan alluvatele võimaluse leida lahendus ise ning ei sekku.

B

Kuulan alluvate ettepanekuid, lasen osaleda ülesannete ja tähtaegade püstitamisel, kuid teen seda nõudlikus vormis ja kontrollin tulemusi.

C

Täpsustan eesmärke, vormistan tegematajätmisi ning võtan tehtava töö juhtimise kindlalt enda kätte.

D

Vestlen alluvatega sõbralikult, pean nõu, arutlen ning väga ettevaatlikult juhin tekkinud probleemidele tähelepanu.

8

Töökollektiivis, mida Te hiljaaegu juhtima asusite, on tekkinud konflikt uuenduste läbiviimise pooldajate ja vastaste vahel. Teie olete otsustanud uuendused läbi viia, kuid ka normaliseerida psühholoogilise kliima töö juures.

A

Organiseerin töö ümber uuendustest lähtuvalt. Annan alluvatele vastavad korraldused ja tegevusjuhised ning kontrollin punktuaalselt nende täitmist.

B

Kutsun kokku koosoleku, kus annan võrdselt aega argumenteerimiseks nii uuenduste pooldajatele kui ka vastastele. Seejärel teen kokkuvõtte, milles juhin tähelepanu uuenduste eelistele, alternatiivsete lahenduste võimalikkusele ning korraldan hääletuse.

C

Jätan lahenduse otsimise alluvate endi hooleks.

D

Pean nõu nii uuenduste pooldajate kui ka vastastega. Püüan vanameelseid ümber veenda ja pakun lahendusi, mis peaksid rahuldama mõlemat poolt.

9

Olete üle võtnud pingeliselt töötava kollektiivi juhtimise. Teie eelkäija töötas samuti ennastunustavalt. Tahate säilitada töö kõrget tulemuslikkust, kuid muuta töökeskkonda sõbralikumaks ja inimlikumaks.

A

Jälgin, kuid ei sekku.

B

Kiidan ja teen kõik endast oleneva, et alluvad tunnetaksid oma tähtsust ja väärtuslikkust.

C

Rõhutan tähtaegadest kinnipidamise ja eesmärkide saavutamise olulisust.

D

Annan alluvatele võimaluse osaleda otsustamisel ja probleemide lahendamisel, kuid jälgin eesmärkide saavutamise tähtaegu.

10

Planeerite suuri ümberkorraldusi ja struktuurimuutusi. Alluvad on teinud selle kohta oma ettepanekud ning näidanud oma suurt paindlikkust igapäevatöös.

A

Kehtestan vajalikud muudatused ja juhin muudatuste elluviimist.

B

Nõustun alluvate ettepanekutega, kuid juhin muudatuste elluviimist.

C

Saavutan alluvate soostumise ja koostöö muudatuste elluviimisel ning lasen alluvatel endil muudatused ellu viia, kontrollides ainult lõppeesmärkide saavutamist.

D

Vältimaks tülisid ja vastasseisu, lasen asjadel olla vanaviisi.

11

Teie alluvate töönäitajad ja koostööõhkkond on head. Asjad laabuvad ning juba pikemat aega ei ole tekkinud mingeid olulisi probleeme. Te tunnete, et Te ei juhi alluvaid vahetult ning see olukord tundub Teile ebakindlana.

A

Ei sekku alluvate tegevusse.

B

Arutan alluvatega olukorda ja vajadusel leian mingi ajendi tegutsemiseks.

C

Võtan initsiatiivi enda kätte ja juhtimise enda peale.

D

Olen ettevaatlik, et mitte ära rikkuda suhteid enda ja alluvate vahel liigse kontrolliga.

12

Teie ülemus on määranud Teid juhtima allüksust, et teha selle töös vajalikke ümberkorraldusi. Allüksuses esineb lahkarvamusi, koosolekud on muutunud isiklike suhete klaarimiseks, eesmärgiks on saanud “kellelegi ära teha”. Alluvatel on olemas potentsiaalsed võimed ja piisav kvalifikatsioon, mis on nõutavad tööks ja koostöö saavutamiseks.

A

Jätan probleemis alluvate enda klaarida ja ei sekku otseselt.

B

Võtan kuulda ettepanekuid ja ideid, kuid otsustan ise ja kontrollin eesmärkide saavutamist.

C

Koostan igale alluvale täpse ametijuhendi, täpsustan eesmärke ning nõuan, et kõik korraldused oleksid punktuaalselt täidetud.

D

Tutvustan alluvatele püstitatud eesmärke, kuid ei suru oma arvamust peale. Püüan luua sõbralikke suhteid ja siluda konflikte.

13

Te olete edutatud juhtima firmat, kus alustatakse suurt reorganiseerimist, mille käigus muutuvad allüksused ja töötajate töökohustused. Teie esmaseks ülesandeks on allüksuste uute koosseisude moodustamine.

A

Konfliktide ja pretensioonide vältimiseks palun oma seisukohad esitada asjast kõige enam huvitatud poolel, töötajatel endil. Loon komisjoni uute allüksuste moodustamiseks ja kooseisu määramiseks.

B

Teen selle ülesandeks personalitalitusele, sest see on nende töö.

C

Võtan asja ise käsile, uurin läbi kõik nimekirjad, töötajate isiklikud toimikud, dokumendid ja esitan oma ettepanekud.

D

Selgitan välja ja määran allüksuste juhtideks sobivad ja kompetentsed inimesed ja palun neil endil teha oma ettepanekud allüksuste koosseisu kohta.

14

Olete saanud informatsiooni, et Teie alluvate hulgas esineb teatavaid ebakõlasid. Alluvate töötulemused on eriti head olnud. Möödunud aastatel on sujunud koostöö hästi ja ka praegu täidavad alluvad suure efektiivsusega tööülesandeid.

A

Avaldan alluvatele oma arvamuse, kuidas tuleks olukorda lahendada. Vastavat reageeringule ja lisaks kogutud informatsioonile kaalun, kas poleks vaja muuta töökorraldust.

B

Jätan olukorra lahendamise alluvate endi hooleks.

C

Võtan tarvitusele kiired meetmed, et parandada allüksuse funktsioneerimist ja juhin alluvad “õigele rajale”.

D

Annan alluvatele kordamööda võimaluse minuga situatsiooni üle arutada, kuid kannan hoolt, et see ei kahjustaks minu ja alluvate suhteid.

15

Teie alluvaks on potentsiaalselt võimekas spetsialist, kes kiiremini lobiseb ja paremini “viilib”, kui töötab. Teda selline positsioon rahuldab, Teid aga mitte.

A

Ütlen talle avameelselt, et tal oleks parem lahkuda omal soovil, kui mitte, siis kirjutan ettekande kõrkemalseisvale ülemusele ja teen ettepaneku lõpetada antud töösuhe.

B

Annan alluvale delikaatselt mõista, et ootaksin tööl temalt teistsugust käitumist, kuid püüan säilitada häid suhteid.

C

Püüan leida sellele alluvale tema võimetele enam vastavat tööd, kus ühtlasi toimiksid meeskonna mõju ja väärtused.

D

Jätan lahenduse leidmise alluvate endi hooleks.

16

Teil on tekkinud ühe oma alluvaga pingelised suhted. Oletame, et pinge põhjused ei ole Teile mitte just päris selged. Suhete normaliseerimine on hädavajalik, sest töö tulemused on selle all kannatama hakanud.

A

Kutsun alluva avameelsele jutuajamisele, et välja selgitada sassiläinud suhete tegelikke põhjuseid ja võimalusi suhteid parandada.

B

Ei võta midagi ette, sest ajapikku asjad laabuvad kuidagiviisi.

C

Jõuan selgusele omaenda suhtumises alluvasse ja selle põhjal otsustan, kas koostöö lõpetada või mitte.

D

Pöördun teiste alluvate poole, kes võivad kaasa aidata sõbralike suhete taastamisele.

17

Teid on hiljuti edutatud juhtima töökollektiivi, kus Te ise töötasite palju aastaid. Kella 8.15-ks olite kutsunud oma kabinetti praeguse alluva ja endise kaastöötaja selleks, et selgitada põhjuseid, miks alluv sageli hilineb tööle. Kuid Teist sõltumatutel asjaoludel Te ise hilinete 15 minutit. Alluv oli tulnud õigeaegselt ja ootas juba Teid.

A

Loobun oma kavatsusest alluvaga vestelda ja jätan kogu asja sinnapaika.

B

Sõltumata omaenda hilinemisest nõuan alluvalt kirjalikku seletust tema hilinemiste kohta.

C

Vabandan ja selgitan oma hilinemise põhjust ning püüan asjale huumoriga lahendust leida. Küsin alluvalt: ”Kuidas Te arvate, mida võib oodata juhilt, kes hilineks sama sageli, kui Teie ise?”

D

Vabandan alluva ees ning viin kavandatud vestluse ja selgitused läbi.

18

Teile pakutakse võimalust valida endale asendaja Teie 6-kuulise täienduskoolituse ajaks välismaal. Kandidaadid on võrdselt kompetentsed ja tublid, kuid erinevad üksteisest järgmiste omaduste poolest.

A

On keskendunud jäägitult töö tulemuslikkusele. Tekkinud konflikte ignoreerib. On nii teiste kui iseenda suhtes nõudlik. Annab spetsiifilisi instruktsioone ja kontrollib nende täitmist. On hea organisaator.

B

Annab endast vähe ja ootab ka alluvatelt vähe. Ei kiirusta otsustamisega. Suhteliselt passiivne. On osav delegeerija.

C

Peab inimesi ja häid suhteid esmatähtsaks. Nõustub kiiresti alluvate otsustega. Ei taha olla liigselt nõudlik. Alluvate suhtes sõbralik ja tähelepanelik, väldib konflikte ja vastasseisu.

D

Leiab, et edu tuleb läbi inimeste ja koostöö. Hindab kompetentsust ja toetab isiksuse arengut. Püüab alluvaid kaasata planeerimisse, otsustamisse ja probleemide lahendamisele. Sekkub konfliktidesse enne, kui need muutuvad tööd segavaks. Selgitab otsuseid ja annab võimaluse küsida.