Eneseanalüüs
• Eneseanalüüs Loengu sisu kokkuvõte: • töö, õpingud, kogemused, hoiakud, elukestev õpe, VÕTA ideed • Intelligentsus: akadeemiline, emotsionaalne ja praktiline intelligentsus • Õppimine ja karjäär • Eesmärgid – lähieesmärgid, kaugemad eesmärgid ehk elu visioon • Motivatsioonikonflikt • Probleemide lahendamine • Emotsionaalsed, ratsionaalsed ja intuitiivsed otsused • Aja planeerimine • Töö ja pereelu tasakaal • Hirm ebaõnnestuda, ebaõnnestumise põhjused • Edu

• Eneseanalüüs Alateema: Karjäär. Karjääriplaneerimine. Elurollid • Karjääri mõiste ja selle teisenemine ajas • Karjääriplaneerimise (kitsam ja laiem tähendus), karjäärijuhtimise?, kutse- ja ametivaliku mõisted • Elurollid, rollikonflikt?
Kodutöö: Näidisteksti analüüs (karjääri (kitsamas ja laiemas tähenduses), kutse- ja ametivaliku mõistetest arusaamise, elurollide ja rollikonfliktide leidmise kontrolliks)
Õpiväljundid: • teab traditsioonilise ja teisenenud karjääri mõiste erinevusi • oskab analüüsi kaudu eristada karjääri, kutse- ja ametivaliku, elurollide ja rollikonflikti mõisteid

Alateema: Eesmärkide püstitamine • Eesmärkide seadmise olulisus, seos motivatsiooni ja edu tajumisega • Eesmärkide seadmise põhisammud ja SMART analüüs
Kodutöö: • Mõnede eesmärkide seadmine elu olulistes valdkondades • Oma eesmärkide hindamine SMART meetodil
Õpiväljundid: • oskab sõnastada ja seada eesmärke elutähtsates valdkondades • oskab hinnata oma eesmärke SMART meetodil

Alateema: CV koostamine. Europass • Hea CV koostamise põhimõtted • CV osised Europassis • muud lisadokumendid kandideerimisel?
Kodutöö: • Oma CV koostamine Europass CV vormile
Õpiväljundid: • teab hea CV koostamise põhimõtteid • oskab koostada oma isiklikku CVd lähtudes hea CV koostamise põhimõtetest

• VÕTA Eneseanalüüsi VÕTA osa lühikokkuvõte. • Mis on VÕTA? • VÕTA eesmärgid, kasutusvõimalused, regulatsioonid. • Eneseanalüüs. • Nõustamine ja hindamine VÕTA taotlemise protsessis. • Erisused varasemate õpingute ja töökogemuse hindamise puhul. • Taotlusvormid.

Eneseanalüüsi VÕTA osa kodutööd: • Kogemusest õpitu kirjalik analüüs. Vali TTÜ õppekavast, millel õpid/soovid õppima asuda, üks õppeaine (TTÜ õppekavad). vormile
Tutvu hoolikalt õppeainele seatud eesmärkida ja õpiväljunditega. Kui Sul on antud valdkonnas reaalne töökogemus, siis kasuta seda, kui mitte, siis mõtle välja töökogemus, millest õpitu sobiks valitud õppeaine õpiväljundite täitmiseks. Seejärel: 1) Kirjelda, mida oled teinud (tegevused töökeskkonnas, olukorrad vms. Nimetada võib ka olulist asjassepuutuvat taustainfot, näiteks iseseisev vajaliku kirjanduse lugemine, tehtud tööd või viide eelnevale haridusele, koolitustele). 2) Pane kirja, mida oled seeläbi õppinud (pea seejuures silmas õppeainele seatud eesmärke ja õpiväljundeid).

• Töökogemuse taotlusvormi täitmine. Vormista eelmises ülesandes valitud õppeainele töökogemuse arvestamise taotlusvorm koos korrektse taotluse ja lisade loeteluga.
Lisad võivad olla erinevad asjassepuutuvad materjalid vt loenguslaidi tõendusmaterjalide kohta (Näiteks võib selleks olla ka esimese ülesandes tehtud töökogemuse põhjalik analüüs).

• HUVID Loengu sisu kokkuvõte: • Selles loengus uurime, mille jaoks on huvid karjääriplaneerimise juures olulised ning mida huvide analüüs eneseanalüüsile juurde annab. Uurime huvide analüüsil põhinevat karjääriteooriat, teeme läbi vastava karjääritesti ning kirjutame selle põhjal eneseanalüüsi.

kodutööd: • Tee läbi karjääritest: Karjääritest
• Kirjuta ja saada õppejõule lühike eneseanalüüs, kus on selle testi tulemusi arvesse võetud või sellele vastu vaieldud. Kirjelda enda isikuomadusi ning võrdle neid erinevate karjääriradade või elukutsetega.

• EESMÄRGID. OTSUSTAMINE Loengu sisu kokkuvõte: • Karjääriplaneerimine hõlmab endas eesmärkide seadmist ja nende poole liikumiseks tegevuskava koostamist. Selles loengus seame eesmärke; õpime otsustama ning kodutööna vormistame ühe lihtsa tegevuskava õpingutega seotud karjääriplaani elluviimiseks.

kodutööd: • Sõnasta üks õppimisega seotud eesmärk, mis vastab SMART omadustele (detailne, mõõdetav, ajakavaga, adekvaatne, saavutatav).
• Koosta selle eesmärgi saavutamiseks tegevuskava. Võid kasutada järgnevaid abistavaid küsimusi: • Mis mul on olemas selle eesmärgi saavutamiseks? • Mida on vaja selleks, et seda eesmärki saavutada? • Kas on lühiajalisi eesmärke, mis aitaks mind kaugema eesmärgi poole? • Millised võimalused on mul selle eesmärgi realiseerimiseks? • Milliste riskidega tuleb arvestada? • Milline on tegevuskava ajaline plaan?

• Enesemotivatsioon Loengu sisu kokkuvõte: • Enesemotivatsioon on osa enesejuhtimisest. Kui viimane võimaldab meil oma aega ja võimete rakendamist planeerida, siis enesemotivatsioon aitab meil endas leida jõudu ja tahtmist võetud ülesannetega toime tulla. Loengu eesmärgiks on anda teadmisi selle kohta, mis on enesemotivatsioon ja millest koosneb enesejuhtimisvõime ning kuidas enda puhul rakendada neid võimeid. Loengus käsitletakse enesejuhtiva õppija, sisemise motivatsiooni, enesejuhtimisvõime ja enesetõhususe seotud teemasid ja probleeme.

kodutööd: • Tee läbi CMPS test