Algusesse

Tagasi

Tööstressi test

Tööstressi küsimustik

Täname, et nõustusite seda küsimustikku täitma. Selle küsimustiku abil uurime psühholoogilist stressi üldiselt ja seda, kuidas te tajute oma kontrolli töö ja elu üle. Me ei küsi teie nime, ega muid andmeid, seega on teie esitatud teave anonüümne ja konfidentsiaalne. Teie vastuseid küsimustele kasutatakse teaduslikes uuringutes ainult üldistatud kujul.

E-mail aadress, kuhu saadetakse teie testi tulemus tagasisideks. Juhul kui see on täitmata, siis ei ole võimalik teile testi tulemust saata!

Tööstress: 1 osa

Teie tundmused oma töö suhtes:

Küsimustiku selles osas käsitletakse Teie rahulolu või rahulolematust oma töö suhtes. Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta.

1 = väga rahulolematu
2 = rahulolematu
3 = pigem rahulolematu
4 = pigem rahulolev
5 = rahulolev
6 = väga rahulolev

1

Kommunikatsioon ja info liikumine Teie organisatsioonis 1 2 3 4 5 6

2

Teie tegelik töö, mida Te teete 1 2 3 4 5 6

3

Teie motiveerituse tase, mida Teile annab Teie töö 1 2 3 4 5 6

4

Järelvalve viis (stiil), mida kasutavad Teie ülemused 1 2 3 4 5 6

5

Muudatuste ja uuenduste rakendamise moodused 1 2 3 4 5 6

6

Tööde või ülesannete liigid, mida Te peate tegema 1 2 3 4 5 6

7

Tase, milleni Te enda arvates oma praeguses ametis võite areneda 1 2 3 4 5 6

8

Konfliktide lahendamise moodused Teie ettevõttes 1 2 3 4 5 6

9

Teie oskuste rakendamine Teie töös 1 2 3 4 5 6

10

Teie organisatsioonis valitsev psühholoogiline kliima 1 2 3 4 5 6

11

Struktuur, kuidas Teie organisatsioon on kujundatud 1 2 3 4 5 6

12

Tase, mille Te tunnete end olevat saavutanud oma töös 1 2 3 4 5 6

Tööstress: 2 osa

Kuidas Te hindate oma praegust tervislikku seisundit

Selle osa alalõik A keskendub Teie tunnetele ja mõjutatusele pingest, mida Teie töö tekitab. Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta. Lähtuge küsimuste puhul sellest, millised on olnud Teie tunded viimase 3 kuu jooksul.

Alalõik A: Millised on Teie tunded või käitumine

1

Kas Te võite öelda, et Te püüate olla pigem kohusetundlik töötaja, kes elab üle oma vigu või valet tegutsemist, mida ta on kunagi teinud (näiteks otsused )?

Täiesti tõsi

1 2 3 4 5 6

Täiesti vale

2

Kas Teil tavalise tööpäeva jooksul esineb hetki, mil Te tunnete end ebakindlana, kuigi põhjus selleks ei pruugi alati olla ilmne?

Sageli

1 2 3 4 5 6

Mitte kunagi

3

Kas Te suudate leida piisavalt energiavarusid enda tegevusele kannustamiseks kui pinged tööjuures hakkavad kuhjuma?

Palju energiavaru

1 2 3 4 5 6

Pole palju energiat

4

Kas Teil tööl esineb hetki, mil Te tunnete end nii ärritatuna, et Te istute maha ja mõtlete, et “elu on üks liiga suur pingutus”?

Sageli

1 2 3 4 5 6

Mitte kunagi

5

Kas oma tööd tehes olete märganud end hindamas oma võimeid ja kas selle tulemusel on vähenenud Teie eneseusaldus?

Pole märkimisväärselt langenud

1 2 3 4 5 6

On märkimisväärselt langenud

6

Kui Teie sõbrad ja kolleegid hoiavad Teist eemale, kas Te muretsete, et olete võinud teha midagi, mis neid solvab, või vastupidi - unustate selle?

Kindlasti muretsen

1 2 3 4 5 6

Kindlasti ei muretse

7

Kas Te tunnete mõnikord vähest eneseusaldust ja paanikat mõeldes, et sündmused on väljunud kontrolli alt, kui ülesanne, mida olete täitnud, või töö, mida olete teinud, hakkab kiskuma viltu?

Sageli

1 2 3 4 5 6

Mitte kunagi

8

Kas Te olete kindel, et Te olete töö- või kodused probleemid õieti püstitanud ja efektiivselt lahendanud?

Olen käsitlenud õigesti

1 2 3 4 5 6

Pole käsitlenud õigesti

9

Kas käsitledes tööd ja elu üldiselt võite Te kirjeldada ennast kui “muretsejat”?

Kindlasti jah

1 2 3 4 5 6

Kindlasti ei

10

Kas Teil on aja jooksul küllaltki pikki perioode, mil Te tunnete end õnnetult või melanhoolselt põhjusel, et Te ei ole “läbi löönud”?

Sageli

1 2 3 4 5 6

Mitte kunagi

11

Kas Te võite öelda, et Teil on positiivne mõtlemine, millega Te tunnete end olevat võimeline ületama praegusi või tulevasi raskusi või käsitlema selliseid probleeme, nagu dilemmade lahendamine või raskete otsuste langetamine?

Kindlasti jah

1 2 3 4 5 6

Kindlasti ei

12

Kas Teie töös esineb perioode, mil asju, millega Te peate tegelema koguneb nii palju, et Te tunnete end nii koormatuna, et mõtlete end “kokku kukkuvat”?

Kindlasti jah

1 2 3 4 5 6

Kindlasti ei

Kuidas Te hindate oma praegust tervislikku seisundit

Alalõigus B keskendutakse rohkem tervise probleemide esinemise sagedusele. Küsimuste puhul eeldatakse, et Te hindate oma tervist ja vastate ausalt. Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta. Lähtuge küsimuste puhul sellest, kuidas Te olete end tundnud viimase 3 kuu jooksul.

Alalõik B: Teie füüsiline tervis

1 = mitte iialgi
2 = väga harva
3 = harva
4 = mõnikord
5 = sageli
6 = väga sageli

1

Mõõtmatu väsimuse või kurnatuse tunne 1 2 3 4 5 6

2

Tendents süüa, juua või suitsetada rohkem kui tavaliselt 1 2 3 4 5 6

3

Hingeldamine või pööritusetunne 1 2 3 4 5 6

4

Lihaste tõmblemine (kaasaarvatud silma tahtmatu pilkumine) 1 2 3 4 5 6

5

Pisted või valuhood 1 2 3 4 5 6

6

Tunnete, et Te ei taha hommikul üles tõusta 1 2 3 4 5 6

Tööstress: 3 osa

Selle osa sisuks on Teie üleüldine asjadele lähenemine ja käitumine ( alalõik A ), samuti palju Te tunnete end olevat võimeline mõjutama Teie ümber toimuvat (alalõik B). Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkida ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta.

Alalõik A: Teie üldine käitumine

1 = täiesti kindlasti ei nõustu
2 = kindlasti ei nõustu
3 = ei nõustu
4 = nõustun
5 = kindlasti nõustun
6 = täiesti kindlasti nõustun

1

Kuna ma olen eluga rahul, pole ma eriti ambitsioonikas isik, kellel on vaja edu karjääris 1 2 3 4 5 6

2

Minu kannatamatus pikaldase toimimise suhtes tähendab näiteks seda, et rääkides teise inimesega, püüan ma oma mõtlemises vestlusest ette jõuda ja aimata, mida minu vestluskaaslane kavatseb öelda 1 2 3 4 5 6

3

Ma ei ole eriti saavutusele orienteeritud isik, kes jätkuvalt käitub võistluslikult või kes peab silma paistma iga asjaga, millega ta tegeleb 1 2 3 4 5 6

4

Ma olen tõstnud oma elutempot sellega, et ma teen selliseid asju nagu söömine, rääkimine, kõndimine jne. kiiresti 1 2 3 4 5 6

5

Ma olen kaunis lihtsalt toimiv isik, kes võtab elu nii nagu ta on ja kes ei ole eriti “tegevusele suunatud” 1 2 3 4 5 6

6

Ma olen väga läbematu isik, kes leiab ootamise raske olevat, eriti teiste inimeste puhul 1 2 3 4 5 6

Alalõik B: Kuidas Te tõlgendate Teie ümber toimuvaid sündmusi

1 = täiesti kindlasti ei nõustu
2 = kindlasti ei nõustu
3 = ei nõustu
4 = nõustun
5 = kindlasti nõustun
6 = täiesti kindlasti nõustun

1

Tegevuse hindamine ei peegelda, kuidas ja kui palju inimene töötas 1 2 3 4 5 6

2

Isegi siis, kui mõned inimesed püüavad kontrollida ettevõttes toimuvat osalemisega juhtkonna poliitikas, on enamik meist mõju (mida me ei suuda mõista ega kontrollida), subjektid 1 2 3 4 5 6

3

Juhtkond võib alluvate hindamisel olla ebaõiglane, kuna alluvate tegevus on sageli mõjutatud juhuslikest asjaoludest 1 2 3 4 5 6

4

Asjad, mis inimestega juhtuvad, sõltuvad rohkem neist endist kui õnnest või soodsast võimalusest 1 2 3 4 5 6

Tööstress: 4 osa

Pingete allikad Teie töös

Peaaegu iga asi võib olla teatud ajal kellelegi pingeallikaks. Indiviidid tajuvad potentsiaalseid pingeallikaid erinevalt. Isikud, kes ütlevad, et “hetkel on nad tööl tohutu pinge all”, mõtlevad tavaliselt seda, et neil on liiga palju tööd teha. Kuid see on ainult pool tõde. Allpool toodud punktid on kõik potentsiaalsed pingete allikad. Teil palutakse neid allikaid hinnata pingetaseme järgi, mida Te võite enda peal tajuda. Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta.

1 = täiesti kindlasti ei ole pingeallikas
2 = kindlasti ei ole pingeallikas
3 = ei ole pingeallikas
4 = üldiselt ei ole pingeallikas
5 = üldiselt on pingeallikas
6 = on pingeallikas

1

Teiste inimeste töö juhtimine või järelvalve 1 2 3 4 5 6

2

Töö koju kaasa võtmine 1 2 3 4 5 6

3

Alaedutamine - töötamine madalamal tasemel oma võimete tasemest 1 2 3 4 5 6

4

Ebaadekvaatne juhendamine ja toetus ülemuste poolt 1 2 3 4 5 6

5

Konsulteerimise ja informeerimise puudujääk 1 2 3 4 5 6

6

Ei ole võimeline ennast kodus “välja lülitama” 1 2 3 4 5 6

7

Uute tehnikate, ideede, tehnoloogiate või uuendustega kursis hoidmine või uued võimalused 1 2 3 4 5 6

8

Oskuste täiendamise ja juhtimise arendamise ebaadekvaatsus või madal tase 1 2 3 4 5 6

9

Koosolekutest osavõtt 1 2 3 4 5 6

10

Töökaaslaste vähene sotsiaalne toetus 1 2 3 4 5 6

11

Minu abikaasa suhtumine minu töösse ja karjääri 1 2 3 4 5 6

12

Väga pikad tööpäevad 1 2 3 4 5 6

13

Rollikonfliktid tööülesannete ja nõudmiste vahel 1 2 3 4 5 6

14

Varjatud diskrimineerimine ja lemmikute soosimine 1 2 3 4 5 6

15

Eraldatuse (isoleerituse) tunne 1 2 3 4 5 6

16

Vähene julgustamine ja ergutamine ülemuste poolt 1 2 3 4 5 6

17

Minu töönõuded kujundavad minu suhteid abikaasa ja lastega 1 2 3 4 5 6

18

Olete alahinnatud 1 2 3 4 5 6

19

Vajadus võtta riske 1 2 3 4 5 6

20

Ebaadekvaatne tagasiside minu tegevuse kohta 1 2 3 4 5 6

21

Ärireisid ja elu hotellides 1 2 3 4 5 6

22

Teid nähakse ainult kui “professionaali”, mitte kui inimest 1 2 3 4 5 6

23

Ebaselged väljavaated edutamisele 1 2 3 4 5 6

24

Emotsionaalse toetuse puudumine väljaspool tööd teiste inimeste poolt 1 2 3 4 5 6

25

Töönõuded kujundavad minu sotsiaalset- või eraelu 1 2 3 4 5 6

26

Muutused viisis, kuidas Teil palutakse oma tööd teha 1 2 3 4 5 6

27

Olla lihtsalt “nähtav” või “kättesaadav” kogu aeg 1 2 3 4 5 6

28

Praktilise toetuse puudumine väljaspool tööd teiste inimeste poolt 1 2 3 4 5 6

29

Faktorid, mis ei ole Teie otsese kontrolli all 1 2 3 4 5 6

30

Kodune elu partneriga, kes samuti püüdleb karjääri teha 1 2 3 4 5 6

31

Kahemõtteliste või delikaatsete olukordade lahendamine tööl 1 2 3 4 5 6

32

Olete saanud negatiivse rolli (näiteks kellegi vallandamine) 1 2 3 4 5 6

33

Igasuguse potentsiaalse karjäärivõimaluse puudumine 1 2 3 4 5 6

34

Moraal ja organisatsiooni kliima 1 2 3 4 5 6

35

Tähtsate otsuste tegemine 1 2 3 4 5 6

36

Olete asjasse segatud oma tehtud vigade tõttu 1 2 3 4 5 6

37

Võimalused isiklikuks arenguks 1 2 3 4 5 6

38

Stabiilsuse või usalduse puudumine koduses elus 1 2 3 4 5 6
39 Karjääri püüe koduse elu hinnaga 1 2 3 4 5 6

40

Organisatsiooni struktuuri ja kujundamise näitajad 1 2 3 4 5 6

Tööstress: 5 osa

Teie kogemused stressiga toimetulekul

Kuigi on erinevad viisid, kuidas isikud pingeallikatele ja stressiilmingutele reageerivad, püüavad kõik nende raskustega hakkama saada. Käesolev osa loetleb potentsiaalseid toimetulemise strateegiaid, mida palutakse Teil hinnata nende kasutamise sageduse järgi. Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta.

1 = ei kasuta kunagi
2 = kasutan harva
3 = pigem ei kasuta
4 = pigem kasutan
5 = kasutan tihti
6 = kasutan väga tihti

1

Hobide ja ajaviidetega tegelemine 1 2 3 4 5 6

2

Püüan olukorda käsitleda objektiivselt ja mitte emotsionaalselt 1 2 3 4 5 6

3

Efektiivne aja kasutamine 1 2 3 4 5 6

4

Mõistvate sõpradega vestlemine 1 2 3 4 5 6

5

Tegevuse planeerimine 1 2 3 4 5 6

6

Tööväliste huvide ja tegevuste laiendamine 1 2 3 4 5 6

7

Valikulise tähelepanu kasutamine (kontsentreerumine spetsiifilistele probleemidele) 1 2 3 4 5 6

8

Prioriteetide püstitamine ja probleemide käsitlemine sellele vastavalt 1 2 3 4 5 6

9

Püüe “vaadata asja kõrvalt” ja mõelda olukorra üle 1 2 3 4 5 6

10

Otsida nii palju sotsiaalset toetust, kui võimalik 1 2 3 4 5 6

Tööstress: 6 osa

Kuidas Te tajute oma kontrolli töö üle

Järgnevad küsimused keskenduvad Teie veendumustele tööst üldiselt ja mitte ainult Teie praegusest tööst. Palun kasutage küsimustele vastamiseks allpool toodud skaalat, märkides ära vastus, mis on kõige lähemal Teie arvamusele antud asja kohta.

1 = pole üldse nõus
2 = mõõdukalt vastu
3 = pigem vastu
4 = pigem poolt
5 = mõõdukalt poolt
6 = täiesti nõus

1

Töö on see, mida Te ise sellest teete 1 2 3 4 5 6

2

Inimesed saavad enamiku töid viia lõpule nii ilusti nagu nad on otsustanud lõpule viia 1 2 3 4 5 6

3

Kui Te teate, mida Te tahate väljaspool tööd, siis Te võite leida töö, mis annab selle Teile 1 2 3 4 5 6

4

Kui töötajaid ei rahulda ülemuste poolt langetatud otsus, võivad nad midagi selles suhtes ära teha 1 2 3 4 5 6

5

Soovitud töö saamine on peamiselt õnne küsimus 1 2 3 4 5 6

6

Raha teenimine on esmaselt hea ja õnneliku juhuse küsimus 1 2 3 4 5 6

7

Enamik inimesi on võimelised tegema oma tööd hästi, kui nad seda püüavad 1 2 3 4 5 6

8

Selleks, et saada tõeliselt head tööd, peavad Teil olema mõjukad sugulased või sõbrad 1 2 3 4 5 6

9

Edutamine on tavaliselt hea õnne küsimus 1 2 3 4 5 6

10

Selleks, et saada määratud tõeliselt heale kohale, on tähtsam “keda Te teate”, kui “mida Te teate” 1 2 3 4 5 6

11

Edutatakse neid, kes teevad hästi oma tööd 1 2 3 4 5 6

12

Selleks, et teenida palju raha, peab teadma õigeid inimesi 1 2 3 4 5 6

13

On vaja palju õnne, et “viilida” enamikust töödest kõrvale 1 2 3 4 5 6

14

Inimesed, kes teevad oma tööd hästi, saavad tavaliselt selle eest tasutud 1 2 3 4 5 6

15

Enamikul töötajatest on oma ülemustele suurem mõju kui nad arvavad olevat 1 2 3 4 5 6

16

Peamine erinevus inimeste vahel, kes teenivad palju raha ja kes teenivad vähe raha, on õnn 1 2 3 4 5 6