Psühhosotsiaalsete ohutegurite uuringu metoodika (OPSTI - Organisatsiooni Psühhosotsiaalsete Tegurite Indikaator) Oluliseks muudatuseks Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (TTOS) on “psühholoogiliste ohutegurite” sisuline laiendamine “psühhosotsiaalsete ohtuteguritega”. Kusjuures seadusandja on psühhosotsiaalsed ohutegurid seaduse § 9 lg 1 loetlenud ning määratlenud tööandja kohustused § 9 lg 2. TTOS muudatus jõustub 1.01.2019 ( https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018006) OPSTI test koosneb 60st küsimusest so testi täitmine võtab 10-15 min aega. Testi on integreeritud nn “vale-skaala”, mis hindab testi täitja tulemuse usaldusväärsust. Test on teaduspõhine, Eestis normeeritud, testi valiidsus ja reliabiilsus on kontrollitud (vt Opsti.pdf ). OPSTI testist on eesti, inglise ja venekeelne versioon. Test on elektrooniline automaatse tagasisidega e-mailile testi tulemustest. Test on anonüümne - testi tulemuse saab robot automaatselt testi täitnud töötaja osundatud e-maili aadressile. Ühe OPSTI testi hind ühele testi tegijale on 2.50 EUR (+KM). Psühhosotsiaalsete ohutegurite uuringu tulemuste professionaalne statistiline andmetöötlus, uuringu andmebaasi analüüs ja uuringu tulemuste esitlus (30-40 slaidil) maksab lisaks 750.- EUR (+KM).