Professor Mare Teichmann

The whole course (100% lectures) is available via Internet as Digital Teaching Tools.

Each Digital Teaching Tool consists of:
• a video-based lecture (Flash Player, if you do not have this software, Digital Teaching Tool offer it automatically version free of charge)
• the slides shown during the lecture (PDF format, Digital Teaching Tool offer it automatically Acrobat Reader version free of charge)
• some written material for student reading and student self-tests
• a MP3 audio version of the lecture (MP3 format)

We welcome you to the 21st century and digital epoch!

• Loeng 1

1. Loeng - Tööelu kvaliteet Elukvaliteet; Elukvaliteedi valdkonnad Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) järgi; eesti elukvaliteedi uuringud; Taani elukvaliteedi uuring; Hea elu indeks (OECD) ; Tööelu kvaliteet: tööelu kvakiteet, töö rahulolu, tööalane heaolu; Rahvusvahelised organisatsioonid, kes tegelevad tööelu kvaliteeiga; Ajalooline tagasivaade tööelu kvaliteedi uuringutele; Töö rahulolu; Töö rahulolu allikad; Tööelu kvaliteet ja töörahulolu; Töö rahulolu ja töötasu; Tööalane heaolu; Füüsiline ja vaimne heaolu; Tööalase heaolu allikad; ASSET mudel; Tööalane heaolu ja tööviljakus; Tööelu kvaliteedi komponendid, teooriad ja seosed.

• Loeng 2

2. Loeng - Töö olemus Sobitumise dilemma; Töö muutumine; Töö ja mittetöö tasakaal; Tööaeg: erinevad töötamise võimalused ja tööajad; Multi-lokaalsed töökohad; Mobiilne ja virtuaalne töö; Füüsiline ruum, kus töötada; Informatsioon; Virtuaalne reaalsus; Nõudmisted töötajale; Toimetulek; Uus töömaailm.

• Loeng 3

3. Loeng - Töötingimused Tööruum; Füüsikalised tervistkahjustavad ohutegurid tööl; Keemilised tervistkahjustavad ohutegurid tööl; Bioloogilised tervistkahjustavad ohutegurid tööl; Füsioloogilised ja psühholoogilised tervistkahjustavad ohutegurid tööl; Psühhosotsiaalsed tervistkahjustavad ohutegurid tööl; Kutsekahjustus ja kutsehaigus; ÜRO Inimõiguste deklaratsioon; Töötajate rahulolu töötingimustega ELs; Töö mõju töötaja tervisele; Töörahulolu ELs; Positiivsed emotsiooni tööl; Võõrtööliste diskrimineerimine; Vägivald ja kiusamine; Psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl: erinevad kontseptsioonid.

• Loeng 4

4. Loeng - Kompetentsus Kompetentsuse mudelid: Jäämäe mudel ja arhidektuuriline mudel; Personalijuhi kompetentsus: duaalne jaotus – juhtimine ja erialane professionaalsus; Personalijuhi peamine tööeesmärk, tööülesanded; Personalitöötaja kompetentsid; Uued väljakutsed personalitöös; Eesti uuring: personalitöötajate kompetentsid ja müüdid; Juhtimisalased kompetentsid.

• Loeng 5

5. Loeng - Uued töösuhted Euroopas Töösuhted – tähendused; Tööseadusandlus ELs; Kes esindab töötajat? Ametiühing; AÜ liikmelisus Euroopa riikides; Töötajate nõukogud; Töökeskkonna volinik.
Professor Denise M. Rousseau lecture Psychological Contract

• Loeng 6

6. Loeng - Töö tootlikkus Tööviljakus; Tööelu kvaliteedi ja tööviljakuse seosed; Tööalane kontrollkese; Tagasiside ja tööviljakus; Soorituse hindamine; Tootlikkuse mõõtmine ja juhtimine; Töömotivatsioon ja tööviljakus.

• Loeng 7

7. Loeng - Töötajate psühhopatoloogia Psühhopatoloogia ja norm; Näide: töötaja käitumuslikud reaksioonid muutustele tööl; Hinnanguline iga-aastane kaotus Suurbritannia töötajate vaimse tervise häirete tõttu; Psüühikahäirete käsitlused: Depressioon ehk masendus, kurvameelsus; Ärevus; Foobiad; Paanikahäire; Isiksushäired: nartsisstlik isiksushäire; vältiv isiksushäire; depersonalisatsioon; sotsipaatia – antisotsiaalne käitumine; psühhopaatia; Bipolaarne häire; Emotsionaalne labiilsus; Meeleolu; Affekt; Söömishäired; ADHD; Vaime areng, Intelligentsus (IQ); Isiksuse kaitsemehhanismid.

• Loeng 8

8. Loeng - Akuutne ja post-traumaatiline stress; tööstress, läbipõlemine Akuutne stress: rasked stressireaktsioonid ja kohanemishäired; Tööstress; Läbipõlemine; Tööstressorid Eestis; Toimetulek: esmaabi ja probleemi lahendamine; Tööalane heaolu; Vaimne tervis.

• Loeng 9

9. Loeng - Produktiivne (tulemuslik) ja mitte-produktiivne käitumine tööl Produktiivne (tulemuslik) käitumine tööl; Mitteproduktiivne (mittetulemuslik) käitumine tööl; Absenteeism; Hilinemine; Tööjõu voolavus; Kaastöötajate vastu suunatud: kiusamine; seksuaalne ahistamine; muud vormid; Vargused; Sõltuvushäired (alkohol, mängurlus jms); Sabotaaz; Ebaefektiivne töö.

• Loeng 10

10. Loeng - Destruktiivne käitumine tööl Sõltuvushäired (alkohol ja narkootikumid, mängurlus, internetisõltuvus), Sotsiaalne käitumispuue, Emotsioonide kontrollimatus (viha, vaenulikkus, vägivald, kiusamine, ahistamine ja diskrimineerimine); Absenteism ja presenteism; Passiivne-agressiivne käitumine