Juhtimispsühholoogia

Juhtimispsühholoogia HHP 9010 (doktorandid) ja HHP 8202 (magistrandid)
Juhtimispsühholoogia on rakenduspsühholoogia valdkonda kuuluv õppeprogramm, mille eesmärgiks on psühholoogia-alaste teadmiste rakendamine paremaks toimetulekuks tööelus, juhtimisülesannete ja juhi rollide täitmisel. Juhtimispsühholoogia on õppeaine, mis aitab suurendada üliõpilaste teadmisi inimkesksest juhtimisest.

Kursuse läbinu peaks :
- omama teadmisi ja praktilisi oskuseid juhi ülesannete ja rollide täitmiseks;
- tundma uuemaid juhtimise ja organisatsiooni käitumise teooriaid;
- omama praktilist aruasaamist kuidas toime tulla reaalses elus juhtimisülesannetega;
- oskama püstitada juhtimis-eesmärke (visiooni); analüüsima eesmärkide saavutamise võimalusi ning koostama tegevusplaani eesmärkide saavutamiseks;
- oskama analüüsida probleeme ja õppima neile lahendusi leidma;
- oskama analüüsida ja kasutada erinevaid motivatsioonitehnikaid;
- mõistma ja oskama kasutada erinevaid juhtimisstiile vastavalt juhtimissituatsioonile;
- mõistma organisatsiooni kultuuri;
- oskama ära tunda stressi ilminguid ja olema võimeline endale ja alluvatele abi andma;
- oskama toime tulla stressiga (analüüsima, koostama stressiga toimetuleku plaani).

• Loeng 2

Töö motiveerimine. Delegeerimine Alluvate motiveerimine: motivatsioon; väline motivatsioon ja seesmine motivatsioon; juhi eksitused; A. Maslow vajaduste hierarhia; töötajate vajadused; motivatsiooni mõju edukusele; motivatsioonikonflikt; Herzbergi tööga rahulolu teooria; McClellandi teooria; kaasaegsed teooriad motivatsioonist; stiimulite (motivaatorite) kasutamine; tunnustamissüsteem; kiitus-laitus; tagasiside; konstruktiivne kriitika
Delegeerimine: juhi tööülesanded ja delegeerimine; delegeerimine; miks delegeerida; miks alluv aktsepteerib delegeerimist; juhi tegevused; juhi tööaeg; keskastme juhi kohustused; kuidas alustada delegeerimist; miks mõned juhid ei delegeeri; juhi osa delegeerimisel; alluva osa delegeerimisel; vead delegeerimisel

• Loeng 3

Juhtimismõtte ajalugu Juhtimine; sotsiaalne juhtimine; bürokraatia; vana-aeg; Egiptuse bürokraatia; Hiina; Piibel juhtimisest; Kreeka; juhtimine Rooma impeeriumis; kirik; Hansa-liit; Machiavelli; Leviathan; klassikalised juhtimisteooriad (1800-1940); Taylor; Gantt'i diagramm; Ford; Weber; Hawthorni effekt; õigluse teooria; sotsiaalse vahetuse teooria; totaalne kvaliteedijuhtimine, 0-defekti meetod; Kaizeni meetod

• Loeng 4

Konfliktide lahendamine Töökonfliktide tunnused; Töökonfliktide tüübid: struktuurikonfliktid; teabekonfliktid; suhtekonfliktid; huvide konfliktid; Töökonfliktide lahendamise stiilid: võit-kaotus; kompromiss; probleemi lahendamine; ignoreerimine; nõustumine; Töökonfliktide lahendamise võimalused: konflikt kõrvaldamatu ja kokkulepe võimatu; konflikt kõrvaldamatu, kuid kokkulepe võimalik; konflikt kõrvaldatav, kuid kokkulepe võimatu; latentne konflikt

• Loeng 5

Suhtlemine alluvatega. Probleemide lahendamine, otsustamine. Suhtlemine alluvatega. Tööalased suhted: vertikaalne ja horisontaalne suhtlemine; Info ei liigu ehk "Punase liini konflikt"; Organisatsioonivälised suhted; Kommunikatsiooni klassikaline skeem; Suhtlemisvahendid: verbaalsed ja mitteverbaalsed; Mitteverbaalsed suhtlemisvahendid: hääl, keel, pausid; silmside; poos; miimika; zestid; riietus; häälitsused; huumor; huvi; Emotsioonid: valetamine, häbenemine, siiras naeratus; Katse - siiras ja teeseldud naeratus; Kehakeel; Distants suhtlemisel; Tõesuse ja valetamise psühholoogilised tunnused; Info edastamine; Sõnumi arendamine; Sagedased vead sõnumi edastamisel.
Probleemide lahendamine, otsustamine. Otsustamine: ratsionaalne, emotsionaalne, intuitiivne; Otsustamine sõltub situatsioonist: if - then; Situatsiooni hindamine; Raskete probleemide tunnused; Probleemi lahendamise etapid; Probleemi lahemdusvariandid; McKinzey 7-S strateegia; Ebaedu põhjused; Kaitsemehhanismid: mahasurumine ehk väljatõrjumine; reaktiivne käitumine; projektsioon (sh patuoina leidmine); ratsionaliseerimine; negativism; eitamine; regressiivne käitumine.

• Evidence-Based Management

Professor Denise M. Rousseau • What is evidence-based management? • Four elements of evidence-based management • Evidence based management features • Why evidence-based management matters • Ways to use evidence-based management - Combining science & bus facts • Demand evidence • Check the logic • Why it is difficult to learn from experience • Quotables • Ambiguities of Experience • Black Swan: The impact of the highly improbable • Typical organizational environments make learning difficult • Cognitive Biases (Human Habits of Mind) make real learning difficult too • When does real learning from experience occur? • Why the unskilled are unaware: Further explorations of (absent) self-insight among the incompetent

• Loeng 6

Juhtimisstiilid Demokraatlik juhtimisstiil; Autokraatlik juhtimisstiil; Rahvamehe juhtimisstiil (Country Club Management); Las minna juhtimisstiil (Laissez – Faire); Juhi ja liidri käitumise stiilJuhi tüüpide mudel (transaktsionaalsed käitumised, transformatiivsed käitumised); Praktilised järeldused uuringutest
Liider ja intelligentsus Liidrite viis taset (David G Broadbent, 2004); Intelligentsus ja juhtimine; Akadeemiline intelligentsus (IQ); Emotsionaalne intelligentsus (EQ); Praktiline intelligentsus (PQ)
Kontrollkese Kontrollkese (Locus of Control); Internaal (seesmine kontrollkese); Eksternaal (väline kontrollkese); Juhtide internaalsus / eksternaalsus Eestis ja teistes; Euroopa riikides (CISMS 24. riigi uuring 2002); Õpitud abitus

• Loeng 7

Kriisikäitumine Stress; Hirm, ärevus ja ohtude tajumine; Stressi psühho-füsioloogiline mudel; Stressi ohud; Akuutne ja post-traumaatiline stress; Stressorid õnnetuses; Inimese käitumine (reaktsioonid) õnnetuses: füüsilised, vaimsed, emotsionaalsed; Käitumine ja taju äärmuslikes olukordades; Õnnetusjärgsed psüühilised seisundid; Toimetulek.

• Loeng 8

Insener - juhi rollid ja organisatsiooni kultuur Taust; Professionaalse inseneri juhtimisoskuste vajadus; Inseneri tööstressorid; Juhi rollid; Rollikonflikt; Rolli ähmasus; Tulemusele orienteeritud rollid; Suhetele orienteeritud rollid; Destruktiivsed rollid; Organisatsiooni kultuur; "Culture eats strategy for breakfast!"; Organisatsiooni kultuuri muutmine.

• Loeng 9

• Juhtimis- psühholoogia

Juhtimispsühholoogia kursuse digiõppe 8 loengut:
• Tööstress
• Teadmiste juhtimine
• Kliendikeskne teenindamine ja psühholoogia
• Muutuste juhtimine
• Meeskonnatöö
• Delegeerimine
• Tööstressiga toimetulek
• Juhi imago