Õppejõud Õpingud Teadus ja arendustöö Rahvusvaheline koostöö Digiõpe
HUP9010
Hariduskorraldus

• Loeng 1

• Loeng 2

• Loeng 3

• Loeng 4

• Kutseseadus

• Referaatide teemad

• The topics for Reports for HUP 9010

Hariduskorraldus

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (T&A&I) roll ühiskonnas. Eesti T&A&I süsteem, selle õiguslikud alused, strateegilised dokumendid ja finantseerimine. Eesti teaduse infosüsteem (ETIS). EL T&A&I poliitika ning -korraldus; rahvusvaheline koostöö T&A&I vallas EL tõukefondide vahendite kasutamine T&A&I ning kõrgharidussüsteemi arendamisel. Doktoriõppe riiklik korraldus. Hariduskorralduse üldpõhimõtted Eestis ja valikuliselt teistes riikides. Hariduskorralduse õiguslikud alused Eestis. Õppetöö korraldus ülikoolis ja rakenduskõrgkoolis. Avalik õiguslike, riiklike ja eraõppeasutuste iseärasused. Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide struktuur ja juhtimine. Akadeemiline personal ja neile esitatavad nõuded. Töö tasustamise põhimõtted. Haridusstatistika. Riikidevaheline kõrgharidussüsteemide võrdlus. Akrediteerimine. Haridust tõendavate dokumentide siseriiklik ja rahvusvaheline tunnustamine. Teaduskraadid ja kutsed erinevates riikides. Osalemine rahvusvahelistes programmides ja projektides. Õppetöö rahastamise allikad. Riiklik koolitustellimus. Riigieelarvelised ja riigieelarve välised õppekohad. Õppe-, teadus- ja arendustööga seotud eelarved.

Loengu mapi kasutamine:
1. võimalus on paberversioon printida ja konspekteerida kirjutusvahendiga
2. võimalus on arvutis konspekteerimine ja salvestamine ning vajadusel hilisem (slaidide ja teie konspekti) väljaprintimine.
Selleks soovitame programmi AcrobatX.
Juhul, kui teil seda programmi ei ole, saate selle tasuta alla laadida siit

European documents

• Doctoral-programmes-recommendations
• ECTS guide
• EK_Standardid_suunised_tolge
• Focus_Higher_Education_Europe
• Framework_qualifications_EHEA
• Haridussüsteemi korraldus
• Kvalifikatsiooniraamistik
• Lisbon Recognition Convention
• Lissaboni kõrghariduse tunnustamise konventsioon0
• Organisation of education system
• Qualifications- Framework
• Standards-and-Guidelines
• Structures_Education_Estonia

National regulations

• Professions Act
• Republic of Estonia Education Act
• Standard-Higher-Education
• Universities Act

TUT regulations

• Fee-paying studies
• Regulations of completion
• Statutes
• Student-admission-rules
• TUT - Academic Policies

Artiklid Papers

• HigherEducationReforms2
• Reformid

Teaduskorraldus

Rakenduskava

Strat

T&A infrastruktuuripoliitika alused

TAKS_est

Nature_461590a

Estonian Organisation of R&D Act 204

Strategy

Eesti_teaduskorrald

TAKS_2011_seletuskiri

TAKS_2011_muutmine

MoreResearchandInnovation_2005

Towards-a-ERA_2000

com_2011_0048_csf green_paper_et

ERA_Future

FP_ajalugu

FP7 Guidance

Infopaevad_mai_2005

03_12_09_indikaatorid Komisjonidokument 13-11-2009-CRESTile-Note[1]

Teaduskorraalduse referaatide teemad

In English

HUP 9010_ The main topics_2011

Strategy

T&A short_2006

Researchers career

Standpoint on Impact Factors

innovation-union communication_en

Towards-a-ERA_2000

com_2011_0048_csf green_paper_et

European Charter for Researchers

Topics of the Reports